شرحی مختصر بربیمه عمرو تامین آتیه پاسارگاد
شرحی مختصر بربیمه عمرو تامین آتیه پاسارگاد بیمه عمر پاسارگاد علیرضا صفایی

تاریخ انتشار : 1400/8/9/ نمایش : 13 / نظرات : 0

بیمه عمر، آسایش فردای شما
✨ شرحی مختصر بربیمه عمرو تامین آتیه پاسارگاد
1-مدت قرارداد از 5تا30سال
2-انتخاب مبلغ حق بیمه باشماست
3-روش پرداخت ماهانه، 3ماهه،
شش ماهه،سالانه
4-امکان بیمه شدن ازبدو تولد تا65سال
5-دریافت سود16درصدتضمینی
6-دریافت سودمشارکت درمنافع
7-معافیت 100%مالیاتی سرمایه بیمه عمرشما
8-غرامت فوت طبیعی تا سقف 2/500/000/000 ریال
9-غرامت فوت بر اثرحادثه تا 5/000/000/000 ریال
10-غرامت ازکارافتادگی تا سقف 600/000/000 ریال و معافیت 100درصدی ازپرداخت حق بیمه مقرر
11- بیمه منزل در برابر آتش سوزی و #زلزله تا سقف 5/000/000/000 ریال
12-پرداخت هزینه پزشکی حادثه تا سقف 250/000/000 ریال
13-پوشش نقص عضو حادثه تاسقف 2/500/000/000 ریال
14-پرداخت وام بدون ضامن وباسود4%
15-امکان بازخرید بیمه
16-هزینه بیماریهای خاص تا سقف 2/000/000/000 ریال:

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر